Bondelagets Yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har man ikke samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere ved skade oppstått i arbeidssituasjon. Bondelagets yrkesskadeforsikring er en spesialtilpasset forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av arbeidet på gården.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 65 år.

Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.

Bondelagets yrkesskadeforsikring gjelder når du utfører vanlig gårdsarbeid.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.

 • Invaliditetserstatning ved varig medisinsk invaliditet
  Engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av invaliditetsgrad og alder. Det gis erstatning for skader helt ned til 1 %.
 • Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet
  Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og alder.
 • Fremtidige utgifter
  Utgifter man må påregne i fremtiden og som er en direkte følge av yrkesskaden, erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G.
 • Påførte merutgifter
  Utgifter man blir påført som en direkte følge av yrkesskaden, erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G.
 • Inntektstap
  Erstatning for tapt pensjonsgivende inntekt i egen næring, dog ikke tap av lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere.
 • Dødsfall
  Engangserstatning til ektefelle/samboer (se samboer definisjon i vilkår) og til egne barn under 20 år. Erstatningen er avhengig av alder. Begravelseskostnader dekkes med 0,5 G.
 • Skader/sykdom som skjer når du utfører jobb for annen arbeidsgiver eller i annen næring
 • Belastningslidelser

Her finner du en sammenfattet beskrivelse av produktet (produktark).

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.