Bondelagets Ulykkeforsikring

Bondelagets ulykkesforsikring gjelder hele døgnet og gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter. Forsikringen gjelder i hele verden.

Ulykkesforsikring for voksne kan tegnes fram til du fyller 70 år og opphører senest ved 1. hovedforfall etter fylte 75 år. Ulykkesforsikring for barn kan kjøpes fra barnet er 3 måneder gammelt og må kjøpes før barnet fyller 20 år, men kan vare til barnet fyller 26 år. (Se også Bondelagets nye kollektive Barne- og ungdomsforsikring).

Forsikringssummer for voksne:Forsikringssummer for barn:
20 G20 G
30 G30 G
40 G40 G
50 G
60 G

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet fastsettes tabellarisk basert på den tapte funksjonsevnen som skaden gir og sammenholder invaliditeten med Sosialdepartementets invaliditetstabell som inneholder en liste over skadefølger i ulike organer/kroppsdeler med tilhørende invaliditetsgrader i prosent.

Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til invaliditetsgraden. Forsikringen utbetaler utfra den medisinske invaliditetsgraden som ulykken medfører, helt ned til 1 %.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter med inntil 1G (G = Grunnbeløp i folketrygden). Behandlingen må være foreskrevet av lege.

Behandlingsutgifter
• Behandling og opphold på private klinikker
• Utgifter til private leger/klinikker o.l. uten refusjonsavtale med NAV/HELFO
• Opphold på hotell og rekonvalesenthjem

Annet
• Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører varig medisinsk invaliditet.
• Selvmord eller forsøk på selvmord
• Skade som følge av slagsmål
• Skade som skyldes alkohol, narkotiske midler, medikamenter etc.
• Skader på grunn av krigs- og terrorhandlinger
• Sportslige aktiviteter som kan defineres som ekstremsport

Her finner du en sammenfattet beskrivelse av produktet (produktark).

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.