Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring

Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom og kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år.

 Erstatning inntil
Medisinsk invaliditet25 G
Behandlingsutgifter1 G
Død som følge av ulykke1 G
Arbeidsuførhet9 G
Utvalgte sykdommer4,5 G
Dagpenger ved sykehusopphold650 kr pr dag
Utvidet hjelpestønad5 G
Ombygging av bolig2 G
Død som følge av sykdom1 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet fastsettes tabellarisk basert på den tapte funksjonsevnen som ulykkesskaden gir og sammenholder invaliditeten med Sosialdepartementets invaliditetstabell som inneholder en liste over skadefølger i ulike organer/kroppsdeler med tilhørende invaliditetsgrader i prosent.

Ved fullstendig invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet reduseres erstatningen i forhold til invaliditetsgraden.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1 G. Behandlingen må være rekvirert av lege og er et tillegg til det man får dekket hos NAV/Helfo.

Død

Dør barnet som følge av en ulykke/sykdom utbetales 1 G.

Arbeidsuførhet

Engangsutbetaling ved minimum 50 % varig arbeidsuførhet. Erstatningen utbetales tidligst når barnet er 18 år.

Utvalgte sykdommer

Forsikringssummen på 4,5 G kommer til utbetaling dersom barnet er i live 30 dager etter det er diagnostisert med en av sykdommene forsikringen dekker. Eksempler på utvalgte sykdommer er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se vilkårene for fullstendig oversikt over hvilke sykdommer som gir rett til utbetaling.

Dagpenger ved sykehusopphold

Dagpenger utbetales til foresatte/verge når barnet er innlagt på sykehus i Norden i mer enn 10 dager sammenhengende som følge av sykdom eller ulykke. Kr 650 per dag i maks 365 dager for samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. Erstatningen er skattepliktig.

Utvidet hjelpestønad

Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger et vedtak fra NAV om at barnet er innvilget hjelpestønad. Størrelsen på utbetalingen på forsikringen er avhengig av hvilken sats hjelpestønad barnet er tilkjent fra NAV, maks 5 G.

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig dekkes med inntil 2 G hvis ulykkesskaden eller sykdommen gir grunnlag for det. Se vilkår for nærmere detaljer.

Generelt

 • Symptomer som er påvist tre første måneder etter undertegnet helseerklæring
 • Militærtjeneste under tjeneste i væpnede styrker
 • Krigsrisiko, atomkjernereaksjoner, terror
 • Skader som skyldes alkohol- og ruspåvirkning
 • Forgiftning på grunn av mat, drikke eller nytelsesmidler
 • Skader pga ekstremsport
 • Psykiske skader alene
 • Skader etter medisinske undersøkelser, behandlinger, inngrep og medikamenter

Utgifter

 • Behandling som ikke er foreskrevet av lege
 • Behandling og opphold på private klinikker
 • Opphold på hotell og rekonvalesenthjem

Sykdom

 • Sykdommer som ikke er listet i vilkårene
 • Sykdommer som barnet har ved kjøp av forsikringen

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring) og helsen må være tilfredsstillende for tegning av Bondelagets barne- og ungdomsforsikring.

Her finner du en sammenfattet beskrivelse av produktet (produktark).

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.

Helseerklæring må fylles ut ved kjøp av produktet, og forsikringen er først gyldig når erklæringen er godkjent av oss.